/  Методология

I Кратко описание на наградите Travel Academy Awards:

Мисия:
Мисията на настоящите награди е насърчаването на качеството в предлаганите туристически услуги и продукти в България. За нас провеждането на награди с ясни правила и методология би създало допълнителни ориентири на участниците в туристическия бранш. От друга страна бихме се радвали да отличим като успешни конкретни организации, които да служат за пример пред бранша. И всичко това на база смислени, прозрачни и известни на всички правила, описани в настоящата методология.

Номинации и оценка:

Предлагаме на нашите кандидати участие в 21 различни категории. Принципа на участие е самономинация. Очкава се заплащане на такса за участие при някои от категориите. Оценката на регистрираните номинации се осъществява в изброените по-долу количествени и качествени измерители, включващи гласове от жури, гласове от потребители и допълнителни компоненти в зависимост от категорията. Представени са и конкретна методика за изчисление на крайната оценка за всяка от категориите на регистрираните номинации.

Категории на оценка:

Наградите предполагат ще се проведе в 6 групи категории, като за всяка група е предвидена различна формула за формиране на оценката.

 1. Хотел на годината;
 2. Туристическа агенция/туроператор на годината;
 3. Туристически уеб сайт на годината;
 4. Туристическа община на годината;
 5. Туристическа атракция на годината;
 6. Ресторант/заведение на годината

 

II Групи и категории на наградите Travel Academy Awards

Наградите ще бъдат да се проведени в следните групи и категории:

 1. Хотел на годината
 • Морски хотел
 • Планински хотел
 • Спа хотел
 • Градски хотел
 • Обекти от алтернативен/селски туризъм
 • Хотел на публиката
 1. Туристическа агенция/туроператор на годината
 • Туроператор/туристическа агенция
 • Туроператор/туристическа агенция на публиката
 1. Туристически уебсайт на годината
 • Онлайн туристическа медия/блог
 • Резеревационен/туроператорски и агентски уеб сайт
 • Хотелски уебсайт
 • Туристически сайт на публиката
 1. Туристическа община на годината
 • Община за планински и ски туризъм
 • Община за морски рекреативен туризъм
 • Община за спа и уелнес туризъм
 • Община за познавателен/алтернативен туризъм
 • Община на публиката
 1. Туристическа атракция на годината
 • Атракция
 • Атракция на публиката
 1. Ресторант/заведение на годината
 • Ресторант/заведение
 • Ресторант/заведение на публиката

III Допустимост на участници и дефиниции за участие:

1.Хотел на годината

Допустими за участие в група „Хотел на годината“ са всички обекти категоризирани като места за настаняване Клас A и Клас Б според чл. 4 ал. (2) на  Закона за туризма и според наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията. За да участва в тази категория на наградите, хотелът трябва:

 • Да представи актуално удостоверение за категория или удостоверение за открита процедура по категоризиране;
 • Да заплати такса за участие според броя на желаните категории;
 • Да попълни анкетен въпросник за групата/категорията при кандидатстване в сайта travel-awards.bg;
 • Да представи декларация за истинност на представените данни;

Всеки хотел има право да се самономинира в до 2 желани от него категории. Всички хотели се номинират служебно в категория „хотел на публиката“, като тази категория ще бъде оглавена от номинацията с най-много гласове от публиката, без значение в коя категория се намира.

Понятието „хотел“ се ползва в настоящата методология за всички места за настаняване Клас A и Клас Б според чл. 4 ал. (2) на  Закона за туризма.

2.Туристическа агенция/туроператор на годината

Допустими за участие в група категории „Туристическа агенция/туроператор на годината“ са всички организации, притежаващи удостоверение за регистрация според Чл 61, ал (6) на Закона за туризма, включително удостоверение за туристическа агентска дейност, удостоверение за туроператорска дейност или удостоверение за туроператорска и туристическа агентска дейност. Допустими са и други хипотези за регистрирано упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност според Закона за туризма. За да участва в тази категория на наградите, кандидатът трябва:

 • Да представи актуално удостоверение за туристическа агентска дейност или удостоверение за туроператорска дейност или удостоверение за туроператорска и туристическа агентска дейност или друг документ позволяващ упражняването на туроператорска или туристическа агентска дейност според Закона за туризма;
 • Да заплати такса за участие според броя на желаните категории;
 • Да попълни анкетен въпросник за групата/категорията при кандидатстване в сайта travel-awards.bg;
 • Да представи декларация за истинност на представените данни;

Организациите с удостоверение за туроператска и турагентска дейност имат право да се самономинират и в двете категории. Всички организации се номинират служебно в категория „Туристическа агенция/туроператор на публиката“, като тази категория ще бъде оглавена от номинацията с най-много гласове от публиката, без значение в коя категория се намира.

 3.Туристически уебсайт на годината

Допустими за участие в тази категория са всички туристически блогове и сайтове за туристическа информация/туристически медии, както и сайтове  на хотели, туроператори, агенции и резервационни системи за хотели, рент-а-кар, самолетни билети. Сайтовете трябва да са на български език или да имат действаща българска версия.  Няма да бъдат допускани за участие блогове и сайтове, чиято основна тема не е пряко свързана с туризма.

За да участват в тази категория представители на сайта трябва да представят:

 • Url (aдрес) на кандидатстващия сайт;
 • Статистика за посещенията на сайта 12 месеца назад;
 • Попълнен анкетен въпросник за групата/категорията при кандидатстване в сайта travel-awards.bg;
 • Декларация за истинност на представените данни;

Всички организации се номинират служебно в категория“ Туристически уеб сайт на публиката“, като тази категория ще бъде оглавена от номинацията с най-много гласове от публиката, без значение в коя категория се намира.

 4.Туристическа община на годината

Допустимост за номинация на община на годината могат да имат всички общини на територията на република България, чието кандидатстване е декларирано от легитимен представител на общината. Няма да бъдат разглеждани кандидатури на общини, които не се намират на територията на република България.

За да участват в тази категория представители на общината трябва да предостави:

 • Попълване на анкетен въпросник за категорията при кандидатстване в сайта travel-awards.bg от легитимен представител на общината
 • Декларация за истинност на представените данни;

Всички организации се номинират служебно в категория “Туристическа община на публиката“, като тази категория ще бъде оглавена от номинацията с най-много гласове от публиката.

5.Туристическа атракция на годината

Допустими за кандидатстване по тази категория са всички музеи, крепости, археологически резервати, тематични паркове и други атракции/забележителности. Според смисъла на Закона за туризма за атракция се приема „изкуствено създаден обект с развлекателна цел, предоставящ услуги с познавателна или образователна цел и/или възможности за отдих или забавление“.

За да участват в тази категория, съответните туристически обекти трябва да имат ясно обявено работно време и режим на достъп. Стопанисване на атракциите може да се извършва както от частно предприятие, така и от държавни или общински структури и/или техни предприятия.

За да участват в тази категория представителите на стопанисващия атракцията субект трябва да представят:

 • Попълнен анкетен въпросник за категорията при кандидатстване в сайта travel-awards.bg от легитимен представител на стопанисващото атракцията предприятие/структура;
 • Декларация за истинност на представените данни;

Всички организации се номинират служебно в категория “Туристическа атракция на публиката“, като тази категория ще бъде оглавена от номинацията с най-много гласове от публиката.

6.Ресторант/заведение на годината

Допустими за кандидатстване по тази категория са всички заведения за хранене.  Според смисъла на Закона за туризма за заведения за хранене се приемат „ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафесладкарници и барове“.

За да участват в тази категория представителите на стопанисващия атракцията субект трябва:

 • Да представи актуално удостоверение за категоризация на заведение за хранене и забавление или друг документ позволяващ упражняването на тази дейност според Закона за туризма;
 • Да заплати такса за участие;
 • Декларация за истинност на представените данни;


IV
Методика и формули за формиране оценка по групи/категории:

1. Хотел на годината

Методиката за формиране на оценка за група категории „хотел на годината“ е свързана с отчитане на следните елементи със съответната им тежест в общата оценка:

Оценка на експертно жури – 45% тежест при формиране на цялостната оценка. По отношение на хотелите ще гласуват следните групи от журито:

 • Представителни на туроператорски/турагентски НПО
 • Представители на хотелски НПО
 • Представители на потребителски НПО
 • Академични представители на бранша
 • Маркетинг специалисти

Всяка от групите ще гласува по следните равнопоставени критерии с оценка (0-10):

 • Локация
 • Отношение цена/качество
 • Основна хотелска услуга – настаняване
 • Заведения и хранене
 • Други допълнителни хотелски услуги
 • Бранд комуникация, уебсайт, социални медии и комуникационни кампании

Оценка формирана от платформи с ревюта и оценки – 40% тежест при формиране на цялостната оценка:

 • B**king.com оценка (0-10). Вътрешна тежест в рамките на критерий „Платформи за оценка“ – 40%. Трябва да притежава минимум 5 оценки, за да участва във формирането на оценка в този критерий.
 • Tri**go tRI индекс (0-10). Вътрешна тежест в рамките на критерий „Платформи за оценка“ – 25%. Трябва да притежава минимум 5 оценки, за да участва във формирането на оценка в този критерий.
 • G**gle. Вътрешна тежест в рамките на критерий „Платформи за оценка“ – 15%. Трябва да притежава минимум 5 оценки, за да участва във формирането на оценка в този критерий. Взема се предвид оценката по профила в Google, който излиза при изписване на името на хотела в Google, тъй както е изписан при регистрацията за номинация.
 • Vi**it.bg – мнения на клиенти. Вътрешна тежест в рамките на критерий „Платформи за оценка“ -10%. Трябва да притежава минимум 5 оценки за да участва във формирането на оценка в този критерий.
 • Trip**co.uk. Вътрешна тежест в рамките на критерий „Платформи за оценка“ – 10%. Трябва да притежава минимум 5 оценки, за да участва във формирането на оценка в този критерий.

При отсъствие на конкретен хотел в някои от ползваните платформи за оценка, тази платформа не взема участие във формирането на оценка по критерий „оценка от платформи“ и тежестта и и се разпределя между другите.

Оценка формирана от гласовете на публиката за всяка номинация – 15% тежест при формиране на цялостната оценка.

За всеки номиниран участник може да се гласува в сайта travel-awards.bg след затваряне на периода за подаване на номинации. Всяко IP може да гласува само веднъж. Ще бъде ползвана готова система за гласуване с цел ограничаване на фалшиви гласове.

2. Туристическа агенция/туроператор на годината

Методиката за формиране на оценка за група категории „Туристическа агенция/туроператор на годината“ е свързана с отчитане на следните елементи със съответната им тежест в общата оценка:

Оценка на експертно жури – 45% тежест при формиране на цялостната оценка. По отношение на туроператорите/агенциите ще гласуват следните групи от журито:

 • Представителни на туроператорски/турагентски НПО
 • Представители на хотелски НПО
 • Представители на потребителски НПО
 • Академични представители на бранша
 • Маркетинг специалисти

Всяка от групите ще гласува по следните равнопоставени критерии с оценка (0-10):

 • Брой и локация на офиси
 • Отношение цена/качество на предлагани собствени туристически пакети
 • Иновативност и уникалност на предлагани собствен туристически продукти
 • Подбор и разнообразие на предлагани продукти на други туроператори
 • Бранд комуникация, уебсайт, социални медии и комуникационни кампании

Оценка формирана от компания предлагаща услуга таен клиент – 40% тежест при формиране на цялостната оценка за туроператор/туристическа агенция. Стойността на оценката ще се формира от средно претеглена оценка на 2 посещения от сътрудници на компанията таен клиент на офис/офиси на туристическата агенция/туроператор и 2 запитвания по телефон. За онлайн туристически агенции и туроператори, които не разполагат с офис – 2 обаждания по телефон, меил запитване, онлайн резервация. Ще бъдат поставяни оценки (0-10) за всяко посещение в офис по следните критерии:

 • Външен вид на офисите;
 • Ред и организация в офисите;
 • Посрещане;
 • Външен вид на служителите;
 • Комуникативни умения и отношение към клиента;
 • Равнище на компетентност и продажбени умения на служителите;
 • Справяне с възражение;
 • Цялостно впечатление;

За всяко запитване по телефон ще бъдат поставяни оценки (0-10) по следните критерии:

 • Отговор на обаждане;
 • Отговор до 3 сигнала;
 • Поздрав;
 • Служителят се представя;
 • Служителят представя компанията;
 • Служителят пита с какво да помогне;
 • Служителят е любезен и дружелюбен;
 • Служителят изслушва;
 • Задава въпроси;
 • Обобщава изискванията на клиента;
 • Прави подходящо предложение;
 • Реакция при възражение;
 • Обещава да прати оферта;
 • Получаване на оферта;
 • Предлага да се чуят отново;
 • Пита за име и телефон;
 • Приключване на разговора;

За всяко запитване по мейл ще бъдат поставяни оценки (0-10) по следните критерии:

 • Email запитване. Трябва да могат да се разпределят в скала 1-10::
 • Бързина на отговор на неавтоматизиран мейл;
 • Адекватност и конкретност на предложението;
 • Призив за действие – последващ контакт или резервация
 • Впечатление от визуалност и дизайн на мейла;
 • Стркутурираност на информацията на мейла;
 • Бързина на отговор на втория мейл;
 • Адекватност и конкретност на вторият мейл;

Призив за действие – последващ контакт или резервация във вторият мейл;

Оценка формирана от гласовете на публиката за всяка номинация – 15% тежест при формиране на цялостната оценка.

За всеки номиниран участник може да се гласува в сайта travel-awards.bg след затваряне на периода за подаване на номинации. Всяко IP може да гласува само веднъж. Ще бъде ползвана готова система за гласуване с цел ограничаване на фалшиви гласове.

3. Онлайн туристическа медия/туристически блог на годината

Методиката за формиране на оценка за категория „Туристически блог/издание за туристическа информация на годината“ е свързана с отчитане на следните елементи със съответната им тежест в общата оценка:

Оценка на експертно жури – 45% тежест при формиране на цялостната оценка. По отношение на уебсайтовете ще гласуват следните групи от журито:

 • Журналисти с отношение към туризъм;
 • Маркетинг специалисти;
 • Туристически блогъри;

Всяка от групите ще гласува по следните равнопоставени критерии с оценка (0-10):

 • Обем полезно съдържание на сайта;
 • Качество на информацията;
 • Структура, навигация и потребителско изживяване;
 • Визуални елементи – шрифтове, цветове, графики, снимки и видео;
 • Бързина на зареждане, стабилност и сигурност;
 • Представяне в социални медии, откриваемост в търсещи машини, други форми на маркетинг;

Оценка на параметри от въпросника на сайта– 35% тежест при формиране на цялостната оценка. По отношение на блоговете/уебсайтовете ще се ползват следните:

 • Брой уникални посещения за 12 месеца назад (повече е по-добре);
 • Брой потребителски сесии за 12 месеца назад (повече е по-добре);
 • Средно време на престой на сайта (повече е по-добре);
 • Среден брой посетени страници от един потребител (повече е по-добре);

Оценка формирана от гласовете на публиката за всяка номинация –20% тежест при формиране на цялостната оценка.

За всеки номиниран участник може да се гласува в сайта travel-awards.bg след затваряне на периода за подаване на номинации. Ще бъде ползвана готова система за гласуване с цел ограничаване на фалшиви гласове.

4. Туристическа община на годината

Методиката за формиране на оценка за категория „Туристическа община на годината“ е свързана с отчитане на следните елементи със съответната им тежест в общата оценка:

Оценка на експертно жури – 40% тежест при формиране на цялостната оценка. По отношение на туристическа община на годината ще гласуват следните групи от журито:

 • Академични представители на бранша;
 • Журналисти с отношение към туризма;
 • Туристически блогъри;

Всяка от групите ще гласува по следните равнопоставени критерии с оценка (0-10):

 • Календар от събития – количество, качество и брой посетители;
 • Кратък отчет до 3 страници за постиженията на общината в сферата на туризма за 2018г.;
 • Кратък отчет до 3 страници за подобрена туристическа инфраструктура за 2018г.;

Оценка на параметри от въпросника за регистрация – 35% тежест при формиране на цялостната оценка. По отношение на общините ще се ползват следните параметри:

 • Приходи от туризъм за 2019г.;
 • Брой туристи за 2019г.;
 • Среден приход от турист за 2019 (Приход от туристи, разделено на броя на туристите);
 • Ръст на приходите от туризъм за 2019г. спрямо 2018г.;
 • Ръст на брой туристи за 2019г. спрямо 2018г.;
 • Привлечени или извършени нови инвестиции в туристическа инфраструктура разделено на броя на туристите за 2019г.;
 • Усвоени средства по оперативни програми за завършени проекти в областта на туризъма разделено на броя на туристите за 2019г.;

Оценка формирана от гласовете на публиката за всяка номинация –25% тежест при формиране на цялостната оценка.

За всеки номиниран участник може да се гласува в сайта travel-awards.bg след затваряне на периода за подаване на номинации и оценка от жури. Всяко IP може да гласува само веднъж. Ще бъде ползвана готова система за гласуване с цел ограничаване на фалшиви гласове.

5. Туристическа атракция на годината

Методиката за формиране на оценка за категория „Туристическа атракция на годината“ е свързана с отчитане на следните елементи със съответната им тежест в общата оценка:

Оценка на експертно жури – 40% тежест при формиране на цялостната оценка. По отношение на туристическа атракция на годината ще гласуват следните групи от журито:

 • Академични представители на бранша;
 • Журналисти с отношение към туризма;
 • Туристически блогъри;

Всяка от групите ще гласува по следните равнопоставени критерии с оценка (0-10):

 • Кратък отчет до 3 страници за подобрения в материално-техническата база на обекта през 2019г.
 • Кратък отчет до 3 страници за подобрения в предлаганите съоръжения и услуги за 2019г.
 • Кратък отчет до 3 страници за маркетингови активности за привличане на нови посетители.

Оценка на параметри от въпросника за регистрация – 35% тежест при формиране на цялостната оценка. По отношение на обектите – атракции ще се ползват следните параметри:

 • Приходи за 2019г.
 • Брой посетителите за 2019г.
 • Ръст на приходите за 2019г. спрямо 2018г.
 • Ръст на брой посетители за 2019г. спрямо 2018г.
 • Привлечени или извършени нови инвестиции в обекта разделено на броя на посетителите за 2019г.

Оценка формирана от гласовете на публиката за всяка номинация 25% тежест при формиране на цялостната оценка:

За всеки номиниран участник може да се гласува в сайта travel-awards.bg след затваряне на периода за подаване на номинации и оценка от жури. Всяко IP може да гласува само веднъж. Ще бъде ползвана готова система за гласуване с цел ограничаване на фалшиви гласове.

6.Ресторант/заведение на годината

Методиката за формиране на оценка за група категории „Ресторант/заведение на годината“ е свързана с отчитане на следните елементи със съответната им тежест в общата оценка:

Оценка на експертно жури – 35% тежест при формиране на цялостната оценка. По отношение на хотелите ще гласуват следните групи от журито:

 • Експерти в областта на ресторантьорството
 • Журналисти с отношение към туризма;
 • Туристически блогъри;
 • Маркетинг специалисти

Всяка от групите ще гласува по следните равнопоставени критерии с оценка (0-10):

 • Локация
 • Отношение цена/качество
 • Ниво на обслужване
 • Качество на предлаганата кухня, ястия и напитки

Оценка формирана от платформи за оценка – 35% тежест при формиране на цялостната оценка:

 • Trip**co.uk. Вътрешна тежест в рамките на критерий „Платформи за оценка“ – 35%. Трябва да притежава минимум 5 оценки, за да участва във формирането на оценка в този критерий.
 • Takeaw…com –  Вътрешна тежест в рамките на критерий „Платформи за оценка“ -20%. Трябва да притежава минимум 5 оценки за да участва във формирането на оценка в този критерий.
 • Foodpan…bg. Вътрешна тежест в рамките на критерий „Платформи за оценка“ -20%. Трябва да притежава минимум 5 оценки за да участва във формирането на оценка в този критерий.
 • Grab..bg. Вътрешна тежест в рамките на критерий „Платформи за оценка“ -15%. Трябва да притежава минимум 5 оценки за да участва във формирането на оценка в този критерий.
 • G**gle. Вътрешна тежест в рамките на критерий „Платформи за оценка“ – 10%. Трябва да притежава минимум 5 оценки, за да участва във формирането на оценка в този критерий. Взема се предвид оценката по профила в Google, който излиза при изписване на името на хотела в Google, тъй както е изписан при регистрацията за номинация.

При отсъствие на конкретно заведение в някои от ползваните платформи за оценка, тази платформа не взема участие във формирането на оценка по критерий „оценка от платформи“ и тежестта и се разпределя между другите.

Оценка формирана от гласовете на публиката за всяка номинация – 30% тежест при формиране на цялостната оценка.

За всеки номиниран участник може да се гласува в сайта travel-awards.bg след затваряне на периода за подаване на номинации. Всяко IP може да гласува само веднъж. Ще бъде ползвана готова система за гласуване с цел ограничаване на фалшиви гласове.

V Фази и срокове:

1. Отваряне на регистрации за участие в наградите:

Всички желаещи ще могат да заявят своите номинации чрез формата в сайта travel-awards.bg в периода 23.01.2020г. – 10.03.2020г.

2. Обявяване на край на регистрациите за участие в наградите:

На 10.03.2020г. в 23:59ч. се прекратява приемането на кандидатури за участие. В категориите, които имат такса за участие, то трябва да бъде направено и удостоверено преди края на кандидатстването за участие.

След 10.03.2020г. няма да се приемат повече кандидатури за участие в наградите Travel Academy Awards 2019.

3. Гласуване на жури и гласуване на публиката:

Всички членове на журито могат да дадат своите оценки в рамките на периода от постъпването на конкретна кандидатура за участие до 20.03.2020г.

За всеки от кандидатите ще може да се гласува от публиката в периода 11.03.2020г. – 22.03.2020г. на сайта travel-awards.bg.

4. Обявяване на финалисти във всяка от категориите:

На 25.03.2020г. ще бъдат обявени финалистите във всяка от категориите в сайта на наградите travel-awards.bg. Всички финалисти ще бъдат известени своевременно.

5. Церемония на обявяване на победители и подгласници по категории:

На 03.04.2020г. в София ще се проведе официалната церемония по награждаването на победителите в наградите Travel Academy Awards 2020.

VI Такси за участие:

 1. Хотел на годината – 249лв
 2. Туристическа агенция/туроператор на годината – 199лв
 3. Туристически сайт на годината – 49лв
 4. Туристическа община на годината – безплатно
 5. Туристическа атракция на годината – 49лв
 6. Ресторант/заведение на годината – 99лв

VII Жури:

Журито в наградите Travel Academy Awards e разпределено в следните групи:

 1. Представители на туроператорски/турагентски НПО – 3 представители
 2. Представители на хотелски НПО – 3 представители
 3. Експерти в ресторантьорството – 3 представители
 4. Академични представители на бранша – 3 представители
 5. Журналисти с отношение към туризъм – 3 представители
 6. Маркетинг специалисти – 3 представители
 7. Туристически блогъри – 3 представители

Всяка от групите на журито гласува в различни категории:

Хотел на годината;

Критерии с оценка (0-10):

 • Локация
 • Отношение цена/качество
 • Основна хотелска услуга – настаняване
 • Заведения и хранене
 • Други допълнителни хотелски услуги
 • Бранд комуникация, уебсайт, социални медии и комуникационни кампании

Туристическа агенция/туроператор на годината;

Критерии с оценка (0-10):

 • Брой и локация на офиси
 • Отношение цена/качество на предлагани собствени туристически пакети
 • Иновативност и уникалност на предлагани собствен туристически продукти
 • Подбор и разнообразие на предлагани продукти на други туроператори
 • Бранд комуникация, уебсайт, социални медии и комуникационни кампании

Онлайн туристическа медия/блог на годината;

Критерии с оценка (0-10):

 • Обем полезно съдържание на сайта
 • Качество на информацията
 • Структура, навигация и потребителско изживяване
 • Визуални елементи – шрифтове, цветове, графики, снимки и видео
 • Бързина на зареждане, стабилност и сигурност
 • Представяне в социални медии, откриваемост в търсещи машини, други форми на маркетинг

Туристическа община на годината;

Критерии с оценка (0-10):

 • Календар от събития – количество, качество и брой посетители;
 • Кратък отчет до 3 страници за постиженията на общината в сферата на туризма за 2019г.;
 • Кратък отчет до 3 страници за подобрена туристическа инфраструктура за 2019г.;

Туристическа атракция на годината;

Критерии с оценка (0-10):

 • Кратък отчет до 3 страници за подобрения в материално-техническата база на обекта през 2019г.
 • Кратък отчет до 3 страници за подобрения в предлаганите съоръжения и услуги за 2019г.
 • Кратък отчет до 3 страници за маркетингови активности за привличане на нови посетители.

Гласовете на журито са публични и могат да се видят в платформата Travel-awards.bg след края на фазата гласуване от жури. Всеки член декларира, че няма да гласува за свързани номинации. Ако този член на журито е свързан с дадена номинация, той няма право да гласува за него и оценката за обекта се определя от другите членове на журито. За свързани се вземат номинации на организации, с които член на журито има работни отношения, притежава собственост, намира се в някои от органите им за управление или са публично обвързвани с него или негов роднина.